Legislativa - Požární ochrana

 

Při realizaci certifikačních auditů postupujeme dle níže uvedených právních předpisů. Vedle národní a evropské legislativy jsou pro nás důležité i příklady tzv. "dobré praxe", včetně příkladů pochybení právnických i fyzických osob. Získejte certifikaci a rádi Vám sdělíme víc informací.

 

7 nejčastějších nedostatků u organizací v oblasti požární ochrany

1. Neoznačení místa a pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky a požárně bezpečnostní zařízení (viz NV č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, verze č. 1 účinná od 28.11.2017).

2. Pravidelně se neprovádí kontrola dodržování předpisů o požární ochraně a plnění příkazů, zákazů a pokynů týkajících se požární ochrany nebo neodstraňují zjištěné závady.

3. Nevyhotoví se předepsaná dokumentace požární ochrany nebo se neudržuje v souladu se skutečným stavem.

4. Nezabezpečí se v potřebném množství a druzích požární technika, včetně prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostního zařízení nebo nejsou udržovány v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení se  používají neschválené druhy.

5.  Neoznámí se bez odkladu příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje vznik požáru při činnostech, které provozuje, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.

6.  Nepodá písemnou zprávu o odstranění závad zjištěných při kontrole ve lhůtě stanovené orgánem vykonávajícím státní požární dozor.

7.  Neprovádí se pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odborná příprava preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany.

 

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250.000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až 500.000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

 

Zákonné předpisy

​​► Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

► Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

► Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

► Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

► Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

► Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

► Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

► Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signalů

► a další