Legislation - Records Management

 

In this section you would find links to the legislation according to which certification audits are carried out.
The laws are in the Czech language. You can find Czech legislation in English here.

 

Legislation

​​► Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonu (znění účinné od 24. dubna 2019)

​​► Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky 283/2014 Sb.

​​► Vyhláška 645/2004 Sb. ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (znění účinné od 1. července 2019)

Zákon 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 „o elektronické iden-fikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES“ (dále jen „eIDAS“)

Zákon č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci

► a další